Przejdź do menu Przejdź do treści

Egzamin dyplomowy

 

Szanowni Studenci,

Proces dyplomowania realizowany jest za pośrednictwem aplikacji dyplomowanie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich kursów i praktyk wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS obowiązujących w programie studiów oraz umieszczenie w aplikacji pracy dyplomowej w przypadku gdy tak zakłada program studiów.

Aplikacja „Dyplomowanie” znajduje się pod adresem:

https://intranet.up.krakow.pl/WEBCONBPS/db/1/app/51

W celu zalogowania się do aplikacji należy użyć poświadczeń takich jak przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni.

Zarządzenie R.Z.0211.34.2022 Rektora  dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych

Zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.53.2021 w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych

Opłata za wydanie dyplomu w roku akademickim 2023/2024

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego w przypadku gdy pogram studiów przewiduje złożenie pracy dyplomowej, w terminie 14 dni przed datą przystąpienia do egzaminu dyplomowego ma obowiązek złożyć w Centrum Obsługi Studenta komplet dokumentów:

jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (egzemplarz wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony, zbindowany, (dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron;  prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie); wzór strony tytułowej pracy dyplomowej jest dostępny TUTAJ;

UWAGA! Studenci Wydziału Sztuki zobowiązani są złożyć pracę (część artystyczną oraz teoretyczną) zbindowane osobno. Oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz oświadczenie na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni musi być załączone do obu prac.

Oświadczenie dotyczące praw autorskich, oświadczenie na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni (druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnią stronę i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę)

Oświadczenie prawa autorskie

Oświadczenie autora pracy dyplomowej

Zgoda na udostępnienie pracy w Archiwum Uczelni

1 płytę CD lub DVD  z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF, umieszczoną w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); płyta musi zostać opisana (niezmywalnym pisakiem) następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer  albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, praca licencjacka/magisterska; jeśli papierowa koperta z płytą nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać umieszczone również na kopercie;

Oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną – druk należy wydrukować na ½ kartki A4 (format A5), wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy Oświadczenie;

Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie deklarację udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć  deklarację w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu. 

Ankieta dostępna jest na pod adresem: https://kariery.up.krakow.pl/deklaracja.html.

Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich  zobowiązań wobec Uczelni.

Dodatkowe informacje

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich kursów i praktyk wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS obowiązujących w programie studiów (liczba punktów ECTS pomniejszona o liczbę punktów przypisanych pracy dyplomowej i egzaminowi dyplomowemu) oraz  uzyskanie z pracy dyplomowej pozytywnych ocen od promotora i recenzenta.

W uzasadnionych przypadkach określonych przez Regulamin Studiów § 39 student może zwrócić się do Dyrektora Instytutu z prośbą o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, jednak nie więcej niż o 1 miesiąc. Prośba studenta musi być zaopiniowana przez promotora.

Student, który zaliczył wszystkie obowiązujące kursy, w tym także seminarium, ale  nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie lub nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów.

Dyplom

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.

Student, który zdał egzamin dyplomowy, staje się absolwentem Uczelni.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do złożenia egzaminu dyplomowego muszą mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec uczelni (opłata za świadczenie usług edukacyjnych – dla studentów studiów niestacjonarnych, opłata za różnice programowe, powtarzanie roku/semestru, inne opłaty).

Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem), potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, określonego w przepisach szczegółowych ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.

Absolwenci  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do wypełnienia deklaracji udziału w badaniach losów absolwentów. Deklaracja jest dostępna online na stronie internetowej  Biura Karier i Współpracy z Absolwentami kariery.uken.krakow.pl

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie ankietę student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu.

Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich  zobowiązań wobec Uczelni.