Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje dla studentów

Only forward. The concept of perseverance, strength of will. The road with blue skies and bright suns ahead

Przeniesienie z innej Uczelni

O przeniesienie na studia realizowane na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie mogą ubiegać się studenci innych uczelni, którzy zaliczyli pierwszy semestr studiów i wypełnili wszystkie obowiązki względem uczelni macierzystej, pod warunkiem porównywalności efektów uczenia się i kryteriów przyjęć na studia w obu uczelniach.

Decyzję o przyjęciu i uznaniu zaliczonych w innej szkole wyższej kursów i praktyk podejmuje dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku.

Dyrektor określa semestr dokonania wpisu oraz terminy i zakres wyrównania różnic programowych (różnice programowe są odpłatne).

Studenci ubiegający się o przeniesienie zobowiązani są do złożenia do Centrum Obsługi Studenta następujących dokumentów:

– podania z prośbą o przeniesienie wraz z uzasadnieniem,

– pisemnej zgody na przeniesienie z uczelni macierzystej,

– zaświadczenia o statusie studenta,

– potwierdzonej przez uczelnię macierzystą informacji o przebiegu studiów zawierającej nazwy zrealizowanych przedmiotów, uzyskane oceny, liczbę godzin oraz liczbę punktów ECTS.

Wzór wniosku: przeniesienie z innej Uczelni

Przeniesienie na inny kierunek

O przeniesienie na inny kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli pierwszy semestr studiów. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor instytutu realizującego kształcenie na danym kierunku. Dyrektor określa termin i zakres wyrównania różnic programowych (różnice programowe są odpłatne). Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przeniesienie powinni złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem w Centrum Obsługi Studenta wniosek wraz z uzasadnieniem.

Wzór wniosku: przeniesienie na inny kierunek

Indywidualna organizacja studiów

Indywidualna organizacja studiów skierowana jest do studentów, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych (osoby studiujące na dwóch kierunkach studiów, osoby wychowujące dziecko, osoby niepełnosprawne). Student ubiegający się o indywidualną organizację studiów powinien:

– złożyć w Centrum Obsługi Studenta podanie wraz z uzasadnieniem nie później niż w pierwszym tygodniu semestru

– ustalić warunki zaliczenia z prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, dla których chce zmienić organizację,

– wyszczególnić (w tabeli załączonej do wzoru podania) przedmioty, które będzie realizował w trybie indywidualnej organizacji studiów,

– zebrać podpisy osób prowadzących przedmioty na wniosku i złożyć podanie do Centrum Obsługi Studenta.

Wzór wniosku: IOS

Wznowienie studiów

O wznowienie studiów mogą ubiegać się studenci, którzy zostali skreśleni z listy studentów na wyższych latach studiów (wznowienie nie przysługuje osobom skreślonym z pierwszego roku studiów). Dyrektor jednostki realizującej kształcenie na danym kierunku studiów może zezwolić na wznowienie studiów wyłącznie na pisemny wniosek studenta. Student wznawiający studia jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów, które miał zaliczone w trakcie trwania studiów. Student jest zobowiązany uczęszczać na zajęcia i uzyskać zaliczenie z kursów, obowiązujących w planie studiów, które zostają mu przypisane (chodzi o semestr, na który zostaje student wpisany – nie są to różnice programowe). Dyrektor jednostki realizującej program kształcenia na danym kierunku określa termin i sposób wyrównania przez studenta wznawiającego studia różnic programowych, wynikających ze zmian w założonych efektach kształcenia dla danego kursu. Student wznawiający studia jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora, w tym opłaty za czesne oraz różnice programowe. Zgoda na wznowienie studiów może nastąpić jednokrotnie. Wznowienie nie jest możliwe w przypadku, gdy w uczelni nie jest już prowadzony dany kierunek studiów. Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o wznowienie studiów powinni złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem w Centrum Obsługi Studenta wniosek wraz z uzasadnieniem.

Wzór wniosku: wznowienie studiów

Urlop

Dyrektor instytutu może udzielić studentowi urlopu od zajęć. Student może otrzymać urlop w przypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (urlop zdrowotny) lub innych ważnych okoliczności losowych (urlop okolicznościowy). Studentowi pierwszego roku studiów I stopnia urlop może być udzielony jedynie w przypadku choroby, urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem.  Student, który zaliczył pierwszy rok studiów, ma prawo, jeden raz w czasie studiów, do uzyskania rocznego urlopu bez podania przyczyny. Urlop tego typu student może otrzymać w terminie miesiąca od rozpoczęcia semestru i po zaliczeniu semestru poprzedniego.

Student, przed podjęciem zajęć po urlopie spowodowanym długotrwałą chorobą, ma obowiązek przedstawienia władzom instytutu zaświadczenia o zdolności do dalszego studiowania na wybranym kierunku, wystawionego przez odpowiedniego specjalistę.

Studenci będący rodzicami składają wniosek o urlop w okresie
1 roku od dnia urodzenia dziecka.

Urlopu udziela się dla:

  • studentki w ciąży – na okres do dnia urodzenia dziecka,
  • studentom będącym rodzicami – na okres do 1 roku,

– z tym że, jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony
do końca tego semestru.

Wniosek o urlop, wraz z opinią opiekuna roku, student składa w Centrum Obsługi Studenta.

Wzór wniosku: urlop

Wpis warunkowy

O wpis warunkowy na semestr następny, w przypadku nieuzyskania liczby punktów wynikającej z planu studiów, może ubiegać się student, który nie przekroczył limitu niedoborów punktowych określonego zarządzeniem dyrektora, a niezaliczony kurs nie jest warunkiem koniecznym do kontynuowania studiów (warunkiem wstępnym do podjęcia kursów na semestrze/roku wyższym). Wpis warunkowy przysługuje również osobom z pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich. Student powtarzający niezaliczony kurs jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez rektora.  W odniesieniu do studenta, który nie zaliczył semestru studiów, dyrektor instytutu może wyrazić zgodę na dwa wpisy warunkowe związane z powtarzaniem kursów na semestr następny (dla studenta, który nie przekroczył limitu niedoborów punktowych określonego zarządzeniem dyrektora, a niezaliczony kurs nie jest warunkiem koniecznym do kontynuowania studiów (warunkiem wstępnym do podjęcia kursów na semestrze/roku wyższym). Student, który uzyskał wpis warunkowy, jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich formach zajęć z kursu objętego warunkiem i zaliczenia kursu zgodnie z określonymi w karcie kursu wymaganiami.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o wpis warunkowy powinni złożyć w Centrum Obsługi Studenta odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem.

Wzór wniosku: wpis warunkowy

Powtarzanie semestru/roku

Student, który nie zaliczył semestru studiów (poza studentem pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich) może ubiegać się o zgodę na jednokrotne powtarzanie semestru/roku w toku studiów.

Student powtarzający semestr/rok studiów jest obowiązany do wniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez rektora. Dyrektor instytutu realizującego program kształcenia na danym kierunku, określa termin i sposób wyrównania przez studenta powtarzającego rok/semestr studiów różnic programowych wynikających ze zmian w założonych efektach uczenia się dla danego kursu.

Student powtarzający rok/semestr studiów jest zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów z tych kursów, które miał zaliczone, oraz odbywania zaliczonych praktyk zawodowych. Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o powtarzanie semestru/roku powinni złożyć w Centrum Obsługi Studenta odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem.

Wzór wniosku: powtarzanie roku/semestru

Przedłużenie sesji

Student, któremu nie udało się w regulaminowym I i II terminie zaliczyć przedmiotu lub egzaminu i nie zdobył wystarczającej liczby punktów ECTS do przejścia na następny semestr może wystąpić o zgodę na przedłużenie sesji. We wniosku skierowanym do Dyrektora jednostki realizującej kształcenie powinien być podany powód, przez który nie udało się zaliczyć sesji (odpowiednio umotywowany i udokumentowany). W trakcie przedłużenia sesji należy skontaktować się z prowadzącym, ustalić termin zaliczenia  i go zrealizować.

Wzór wniosku: przedłużenie sesji