Przejdź do menu Przejdź do treści

ABOLWENCIE ! TWOJA PRACA DYPLOMOWA MIAŁA ZWIĄZEK Z BYDGOSZCZĄ ?

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2021/2022.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
I miejsce – 7 tys. zł brutto;
II miejsce – 5 tys. zł brutto;
III miejsce – 3 tys. zł brutto

PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
I miejsce – 5 tys. zł brutto;
II miejsce – 3 tys. zł brutto;
III miejsce – 2 tys. zł brutto

NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC – 1,5 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2021/2022, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2021 roku a 31 grudnia 2022 roku.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl.

Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy) Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (dział miasto/wyróżnienia i nagrody)

 

Karta zgłoszeniowa

Informacja o przetwarzaniu danych

Regulamin